OPH:n kehittämishankkeet.

Opetushallituksen rahoittamat kehittämishankkeet

Opetushallituksen eli OPH:n rahoittamissa kehittämishankkeissa toimimme osana laajempia verkostoja.

Meneillään olevat hankkeet

Tutustu tällä hetkellä meneillään oleviin Opetushallituksen rahoittamiin hankkeisiin, joissa olemme mukana erilaisten kumppaniverkostojen kanssa.

Opetushallituksen logo.

Ammatillisen koulutuksen palvelut työelämän ja yrittäjien osaamisen kehittäjänä

Opetushallitus on myöntänyt Suomen Yrittäjille valtionavustuksen viestintähankkeen toteuttamiseen vuoden 2020 aikana. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yrittäjien tuntemusta ammatillisen koulutuksen työelämään suunnatuista palveluista. Hankkeen verkostokumppaneita ovat Suomen Yrittäjien aluejärjestöt, paikallisyhdistykset ja toimialajärjestöt sekä Suomen Yrittäjäopisto.

Hankeaika vuosi 2020

Hanketta hallinnoi Suomen Yrittäjät

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Taina Hietamäki
markkinointi- ja viestintäpäällikkö
taina.hietamaki(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo

Kehittämistoimien painopiste Suomen Yrittäjäopistossa tässä vuosille 2020–2022 ajoittuvassa ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvohankkeessa on muutosjohtamiseen ja pedagogiseen johtamiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen. Hankkeen työnimi tässä verkostohankkeessa on Oikeus uudistua.

Hankeaika: Hankkeen toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2021 ja 2022.

Kumppaniverkosto: Hankeverkostoa tässä hankkeessa koordinoi koulutuskuntayhtymä Tavastia, ja verkostoon kuuluu lähes 20 osatoteuttajaa.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Satu Hautanen
laatupäällikkö
satu.hautanen(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Ohjauksella oppiin ja työuralle

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi ja työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen.

Hanke tehostaa kohderyhmän ohjaamista palveluihin ja vahvistaa työllistymisen edellytyksiä.

Toimenpiteet tähtäävät keinojen löytämiseen työvoiman kohtaannon ratkaisemiseksi. Tämä toteutuu yhteistyössä yritysten kanssa konseptoimalla osaamisen kehittämismalli, joka ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon.

Hanke on Suomen Yrittäjäopisto Oy:n ja Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksin yhteishanke. Pilottialueena on Suupohjan alue: Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva.

Toimintalinjat

  • Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan alueen toimijoiden kanssa
  • Yhteisen palvelu- ja ohjausmallin rakentaminen
  • Yksilölliset opinto- ja urapolut mahdollistava koulutustarjotin
  • Työpajojen opinnollistaminen
  • Alueen yritysyhteistyön aktivointi

Toteutusaika helmikuu 2021 – kesäkuu 2023

Hankkeen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja hankkeesta

Suomen Yrittäjäopisto
Virpi Viitanen
050 394 8767
virpi.viitanen (a) syo.fi

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
Satu Tammi
044 763 6870
satu.tammi (a) vuoksi.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Oppimisympäristöjen kehittäminen VETBot

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ennakkoluulottomasti tutkia ja kokeilla uudenlaisen viestinnän mahdollisuuksia opiskelijan tukemisessa yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ajasta, paikasta ja kansallisuudesta riippumatta.

Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla tekoälyteknologian uudenlaisten visuaalisten käyttöliittymien mahdollisuuksia yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ja sähköisissä ympäristöissä huomioiden myös monikulttuurisen ja kansainvälisen oppijan tarpeet. Hankkeessa testattavat ratkaisut pohjautuvat pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin tekoäly- ja chatbot-ratkaisuihin, jotka sallivat niiden kustannustehokkaan skaalaamisen ja hyödyntämisen myös hankkeen jälkeen.

Hankkeella haetaan ratkaisuja opiskelijan identiteetin varmistamiseen verkossa tapahtuvissa hakeutumis-, ohjaus- ja arviointitilanteissa sekä tutkitaan, testataan ja kehitetään tekoälyn ja chatbottien hyödyntämistä eHoksissa, opintojen henkilökohtaistamisessa sekä osaamisen arviointiin liittyvien rutiinitehtävien automatisoinnissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvissä rutiinitilanteissa.

Suomen Yrittäjäopisto tutkii ja kehittää hankkeessa henkilökohtaistamis-, ohjaus- ja arviointiprosesseja sekä testaa näissä erilaisia järjestelmien automatiikan sekä hankkeessa kehitettävien bottien käyttöä. Lisäksi määritellään tarkemmin tiedolla johtamiseen ja raportointiin liittyvän datan keräämistä pyrkimyksenä muun muassa mahdollistaa koneoppimisen ja erilaisten bottien hyödyntäminen edellä mainituissa prosesseissa.

Hankeaika on 1.10.2019–31.12.2021.

Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kumppaniverkosto: Savon koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Lauri Kivelä
järjestelmäasiantuntija
lauri.kivela(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Kohti huippulaatua lännessä – ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen

Hyvin tekemistä länteen -verkosto on toiminut jo vuosia laadunhallinnan kehittämisverkostona ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisen hankkeissa. Tämän verkoston perustalle on nyt syntynyt uusi verkosto, jossa Suomen Yrittäjäopisto jatkaa mukana. Verkosto toimii edelleen vertaiskehittämisen periaatteella.

Kehittämistoimien painopiste Suomen Yrittäjäopistossa tässä 2020-2021 vuosille ajoittuvassa uuden laatustrategian toteuttamisen hankkeessa on laadunhallinnan kokonaisvaltaisuudessa ja toiminnan asiakaslähtöisyydessä.

Hankeaika on 10.12.2019–31.12.2021.

Hankeverkosto koostuu seuraavista toimijoista:

Hankkeen hallinnoija: Turun seudun ammattiopistosäätiö sr

Kumppaniverkosto: Kaustisen evankelinen Opisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä , Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry., Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto Oy, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupunki, Turun musiikkiopetus Oy, Turun kristillisen opiston säätiö.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Satu Hautanen
laatupäällikkö
satu.hautanen(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Parasta johtamista – Bästa ledarskap, Länsi

Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin uudistaminen ja pysyviin toimintamalleihin ja -rakenteisiin siirtyminen vaativat koulutuksen järjestäjien johdolta muutosjohtamista, johtamiskyvykkyyttä ja toiminnan vaatimien kyvykkyyksien tunnistamista ja kasvattamista.

Kehittämistyön tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien, tiedolla johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamista ja johtamiskulttuuria.

Tulokset ovat osa koulutuksenjärjestäjän omaa toimintaa, toimenpiteet kohdennetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdon kaikille tasoille siten, että johtoa sparrataan ja tuetaan toimintatapojen uudistamisessa. Uudesta johtamiskulttuurista sekä toimintamalleista viestitään avoimesti hankkeen alusta alkaen kaikille koulutuksenjärjestäjille.

Kansallisia toimintamalleja kehitetään alueellisissa verkostoissa ja teemaryhmissä sekä verkostohankkeiden välisessä yhteisyössä. Toimenpiteissä korostetaan yhteiskehittämistä, yhdessä tekemistä, vertaisoppimista, sparrausta ja benchlearningia.

Suomen Yrittäjäopiston painopistealueena tässä hankkeessa on asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen.

Hankeaika on 12.12.2018–30.6.2021.

Hanketta koordinoi Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Kumppaniverkosto: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Optima samkommun, Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Suomen Yrittäjäopisto Oy, Vaasan kaupunki Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten.

Hanke kuuluu verkostoon, jota koordinoi Helsingin kaupunki, Puhu johdolle 0.3 -hanke.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Satu Hautanen
laatupäällikkö
satu.hautanen(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Yhdessä parasta – ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen

Yhdessä parasta -hanke jatkaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamista laajana verkostohankkeena.

Hankkeen tavoitteina on muun muassa edistää Parasta-kehittämisohjelmissa tuotettujen toimintamallien käyttöönottoa ja saada aikaan pysyviä toiminnallisia muutoksia esimerkiksi HOKS-prosesseissa ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Työn tukena tullaan käyttämään vertaisoppimista ja vertaisvalmennusta.

Hankeaika: Hankkeen toimenpiteet ovat alkaneet elokuussa 2020 ja jatkuvat 30.4.2022 saakka.

Kumppaniverkosto: Suomen Yrittäjäopisto on mukana Länsi-Suomen alueverkostossa, jota koordinoi Tredu. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Satu Hautanen
laatupäällikkö
satu.hautanen(a)syo.fi

Takaisin hankelistaukseen.

Osana verkostoa pystymme palvelemaan sinua enemmän ja paremmin.

Suomen Yrittäjäopisto
Yrittajaopiston henkilokuntaa