Oppiminen työpaikalla ja työpaikkaohjaajan rooli

Työelämässäoppiminen auttaa kouluttautujaa kehittämään työssä tarvittavia taitoja. Työnantajan näkökulmasta se helpottaa rekrytointia ja työnhakijan näkökulmasta se edistää työllistymistä.

Tältä sivulta löydät yleistä tietoa työelämässäoppimisesta. Omaan tilanteeseesi liittyvissä kysymyksissä voit ottaa rohkeasti meihin yhteyttä!

Kolme mukia pöydällä ja taustalla opiskelijoita teoriaopinnoissa.

Työelämässäoppiminen

”Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässäoppimiseksi.

Se on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen.

Työelämässäoppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. ”
(Lähde: Opetushallitus)

Mies esittelee kannettavalta tietokoneelta työelämässäoppimisen hyötyjä kahdelle henkilölle.

Lue työelämässäoppimisesta tarkemmin

Mitä on työelämässäoppiminen?

Työelämässäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa oppimista. Se on keskeinen ammatillisen koulutuksen oppimismenetelmä. 

Työelämässäoppiminen ei ole vain aiemmin opitun harjoittelua, vaan opiskelija voi oppia osan työn edellyttämistä osaamisvaatimuksista kokonaan työpaikalla. Työpaikka, jolla opiskelija oppii, on siis keskeinen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristö.

Puusepänalan opiskelua Suomen Yrittäjäopistolla Teuvalla.
Työelämässäoppiminen onnistuu yhteistyöllä.
Mihin työelämässäoppimista tarvitaan?

Työelämässäoppiminen auttaa kouluttautujaa kehittämään työssä tarvittavia taitoja. Näin myös hänen osaamistaan voidaan arvioida aidossa työelämätilanteessa. Työnantajan näkökulmasta se helpottaa rekrytointia ja työnhakijan näkökulmasta se edistää työllistymistä.

Työelämässäoppiminen myös edistää työelämän ja koulutuksen järjestän yhteistyötä.

Miten työelämässäoppiminen järjestetään?

Työelämässäoppimisen sisältö ja arviointikriteerit määräytyvät suoritettavan koulutuksen perusteissa. Työelämässäoppimisen jakson suunnittelussa otetaan aina huomioon opiskelijan oppimistarpeet ja -valmiudet ja aiemmin hankittu osaaminen. 

Jakson kesto määräytyy henkilökohtaisesti jokaiselle opiskelijalle ja sen pituus neuvotellaan työpaikkaohjaajan, kouluttajan tai opettajan ja opiskelijan kanssa. 

Opiskelijakohtainen sopimus

Ennen työelämässäoppimisen jaksoa tai välittömästi sen alussa opiskelija, kouluttaja tai opettaja ja työpaikkaohjaaja laativat opiskelijakohtaisen sopimuksen. Sopimus sisältää kaikki työelämässäoppimista koskevat asiat, kuten työelämässäoppimisen tavoitteet ja tehtävät, työ- ja työaikajärjestelyt sekä työturvallisuusnäkökohdat.

Mikä tekee työelämässäoppimisesta onnistuneen?

Onnistunut työelämässäoppiminen on yhteistyötä

Parhaiten työelämässäoppimisen jakso sujuu, kun kaikki osapuolet – niin opiskelija, työpaikka kuin oppilaitoskin – tuntevat jakson tavoitteet. 

Valmiudet ja perehdytys työelämässäoppimiseen

Opiskelija saa oppilaitoksessa valmiudet työelämässä oppimiseen. Työelämässäoppimisessa opiskelija tekee koulutuksen osaamisvaatimusten mukaisia työtehtäviä. 

Työpaikalle opiskelijalle nimetään ohjaamisesta innostunut työpaikkaohjaaja. Opiskelijalle nimetty työpaikkaohjaaja perehdytetään työelämässäoppimisen ohjaamiseen. Opiskelija puolestaan perehdytetään työpaikkaan, työyhteisöön ja työtehtäviin.

Ohjaus ja palaute tärkeässä roolissa

Koska opiskelijat ovat erilaisia, opiskelijan yksilölliset valmiudet huomioidaan ohjauksessa.

Hänen oppimistaan arvioidaan säännöllisesti ohjauskeskusteluissa, joissa annetaan kannustavaa ja korjaavaa palautetta ja päivitetään suunnitelmia ja tavoitteita. 

Opiskelijan osaamista arvioidaan koulutuksen edellyttämällä tavalla. Opettaja tai kouluttaja tukee työpaikkaohjaajaa ohjauksessa ja arvioinnissa. 

Prosessissa kaikki osapuolet saavat palautetta työelämässä oppimisesta. 

Mitä työpaikkaohjaaja tekee?

Työpaikkaohjaaja ohjaa työelämässäoppimista

Opiskelijoiden työelämässäoppimista koordinoi työpaikalla työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja. Hän on usein kokenut ammattilainen, joka toimii yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa.

Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan työhön ja työyhteisöön. Hän neuvoo, ohjaa ja valvoo työtehtävien suorittamista. Työpaikkaohjaajan vastuulla on myös huolehtia työturvallisuudesta. 

On tärkeää, että koulutuksen järjestäjät huolehtivat siitä, että opettajat ja työpaikkaohjaajat voivat yhdessä suunnitella, mitä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisista asioista opiskelijan tulee oppia ja miten hänen osaamistaan arvioidaan. 

Työpaikalla opiskelija oppii tekemällä todellisia työtehtäviä

Työpaikan vastuulla on antaa opiskelijalle mahdollisuus oppia tavoitteiden mukaisia asioita. Työtehtäviä voi tavoitteiden sallimissa rajoissa suunnata opiskelijan taipumusten ja mielenkiinnon mukaan. Tehtävien vaikeusastetta ja etenemisnopeutta tulee säädellä alusta lähtien. 

Sitä mukaa kuin opiskelija oppii työtehtäviä, avustaa ja tukee ohjaaja työsuoritusten entistä syvällisempää oppimista. Opiskelija voi tulla itseohjautuvaksi, jolloin ohjaajan rooli painottuu enemmänkin opastamiseen ja neuvontaan. Tällöin ohjaaja ei anna valmiita ratkaisuja ja ohjeita. Opiskelijan on itse pyrittävä muodostamaan työtehtäviinsä ratkaisut, jotka ohjaaja hyväksyy. 

Huomioi erilaiset oppijat

Oppijat ovat keskenään hyvin erilaisia. Osa innostuu helposti ja tarttuu ripeästi asioihin, osa taas voi olla hyvinkin arkoja. Opiskelija ei ole alan ammattilainen ja näin hänen tulee saada ammattinsa osaavan henkilön tukea ja ohjausta työtehtävissään. 

Kun ohjaaja tutustuu perusteellisesti opiskelijaan ja hänen taustoihinsa, sujuvoittaa se työelämässä oppimista. Alkuvaiheen jälkeen opiskelija kiinnostuu työn sisällöstä entistä enemmän.

Kun rutiininomaiset työsuoritukset alkavat toimia, voi ohjaaja keskittyä opastamaan työsuorituksissa. Hän voi motivoida opiskelijaa tekemään tuottavaa ja laadukasta työtä oikeilla ja turvallisilla työmenetelmillä. 

Arvioi ja kannusta 

Työpaikalla opiskelija tarvitsee palautetta oppimisestaan ja kehittymisestään arjen työssä. Oikein ilmaistuna palaute ei loukkaa, vaan kannustaa ja auttaa kehittämään työotetta.

Koulutuksen tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset löytyvät koulutuksen perusteista. Opiskelijaa arvioidaan niiden perusteella ja ne käydään läpi opiskelijan ja opettajan kanssa. 

Vinkkejä työpaikkaohjaajalle 

  • Ole rohkeasti ohjaaja – olethan työsi asiantuntija. 
  • Selvitä opiskelijan valmiudet eri tehtäviin ja lisää vastuuta taitojen karttuessa. 
  • Aseta konkreettisia tavoitteita ja käy opiskelijan kanssa säännöllisiä ohjauskeskusteluja. 
  • Valitse ohjaamistapa opiskelijan valmiuksien perusteella. 
  • Vaadi, mutta kuuntele, tue, rohkaise ja kannusta. 
  • Valvo pelisääntöjen noudattamista, työn tekemistä, viimeistelyä ja raportointia. 
  • Ota tarvittaessa yhteyttä opettajaan tai kouluttajaan puhelimitse, sähköpostitse tai sovittujen työpaikkakäyntien yhteydessä. 
  • Hyödynnä opiskelijalta saamasi palautteet työpaikan kehittämiseen. 

Kysy lisää