Tekoäly työelämässä

17.5.2023

Tekoäly eli tietokoneiden kyky suorittaa älykkäitä tehtäviä on kehittynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä. Nykyään se on yhä yleisemmin käytössä monilla eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, liikenteessä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Tekoäly voi tuoda merkittäviä etuja työelämään, kuten tehokkuutta, automaatiota ja uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. 

Yksi tekoälyn vaikutus työelämään on automaatio. Tekoäly voi korvata tai tehostaa monia rutiininomaisia ja toistuvia työtehtäviä, kuten tietojen syöttämistä, tiedonhakua ja raportointia. Tämä voi vapauttaa työntekijöitä keskittymään monimutkaisempiin ja luovempiin tehtäviin, joissa ihmisosaaminen on edelleen korvaamatonta.

Kuitenkin automaation lisääntyessä voi olla myös huoli siitä, että monet perinteiset työpaikat voivat hävitä tai muuttua tarpeettomiksi, mikä voi aiheuttaa työvoiman rakennemuutosta ja vaikuttaa työntekijöiden toimeentuloon. 

Tekoäly voi korvata tai tehostaa monia rutiininomaisia ja toistuvia työtehtäviä, kuten tietojen syöttämistä, tiedonhakuaja raportointia.

Toisaalta tekoäly voi myös luoda uusia työmahdollisuuksia. Esimerkiksi tekoälyyn liittyvä teknologia ja sovellukset tarvitsevat kehittäjiä, asiantuntijoita ja muita osaajia suunnittelemaan, kehittämään ja ylläpitämään niitä. Lisäksi tekoäly voi auttaa yrityksiä ja organisaatioita tekemään parempia päätöksiä ja saamaan syvempää ymmärrystä asiakkaistaan, mikä voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vaatia lisää osaamista. 

Tekoälyn tehokkuus työtehtävissä perustuu sen kykyyn suorittaa tehtäviä nopeasti, tarkasti ja automaattisesti. Tekoäly perustuu datan analysointiin ja mallien oppimiseen, mikä mahdollistaa sen oppimisen ja sopeutumisen erilaisiin tehtäviin ja ympäristöihin.

Datapohjainen päätöksenteko

Tekoäly pohjautuu suuriin määriin dataa, joka kerätään ja analysoidaan nopeasti. Tämä mahdollistaa päätöksenteon perustuen faktoihin ja todellisiin tietoihin, mikä voi vähentää inhimillisen virheen riskiä ja johtaa tehokkaampiin päätöksiin.

Koneoppiminen: Tekoäly pystyy oppimaan ja parantamaan suorituskykyään ajan myötä ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta. Koneoppimisen ansiosta tekoäly voi havaita kuvioita, tunnistaa säännönmukaisuuksia ja sopeutua uusiin tilanteisiin, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan monimutkaisemmissa tehtävissä.

Automaatio: Tekoäly voi automatisoida rutiininomaisia ja toistuvia tehtäviä, kuten tiedonhakua, tietojen syöttämistä ja raportointia. Tämä vapauttaa aikaa ja resursseja muille työtehtäville, ja mahdollistaa tehokkaamman ja nopeamman suorittamisen tehtävissä, jotka voidaan automatisoida.

Reaaliaikainen päätöksenteko: Tekoäly voi analysoida dataa reaaliaikaisesti ja tehdä päätöksiä välittömästi, mikä voi johtaa nopeisiin ja tarkkoihin toimenpiteisiin. Tämä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi asiakaspalvelussa tai logistiikassa, joissa nopeat päätökset voivat olla ratkaisevia.

Muut tekijät

Skaalautuvuus: Tekoäly voi käsitellä suuria määriä dataa ja suorittaa tehtäviä samanaikaisesti, mikä mahdollistaa sen tehokkaan toiminnan suurissa mittakaavoissa. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä liiketoiminnan prosesseissa, joissa on paljon dataa käsiteltävänä. 

Nämä tekijät yhdessä mahdollistavat tekoälyn tehokkaan toiminnan työtehtävissä. Vaikka tekoäly voi olla tehokas ja tarkka työtehtävissä, on olemassa useita syitä, miksi ihminen on edelleen tarpeellinen tekoälyn ohjaamisessa.

Etiikka ja moraali: Tekoäly ei ole moraalinen toimija, ja sen päätöksenteko perustuu pelkästään dataan ja algoritmeihin. Ihminen tarvitaan arvioimaan eettisiä ja moraalisia näkökohtia, kuten oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja inhimillisiä arvoja, ja tekemään vastuullisia päätöksiä tekoälyn toiminnasta.

Luovuus ja innovaatio: Tekoäly voi suorittaa monotonisia ja toistuvia tehtäviä, mutta se ei välttämättä ole luova tai innovatiivinen.

Ihmisen luovuus ja kyky ajatella abstraktisti ovat edelleen korvaamattomia, kun tavoitellaan uusia ideoita, ratkaisuja ja innovaatioita työtehtävissä.

Monimutkaiset päätökset ja ongelmanratkaisu: Vaikka tekoäly voi olla hyvä rutiininomaisissa päätöksissä, monimutkaisemmat päätökset ja ongelmanratkaisu voivat vaatia ihmisen kykyä tulkita monimutkaista dataa, käyttää kokemustaan, ja soveltaa tietoa eri konteksteihin. Ihminen voi myös ottaa huomioon sosiaalisia, kulttuurisia ja muita kontekstuaalisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa päätöksiin.

Tekoäly ei ole moraalinen toimija, ja sen päätöksenteko perustuu pelkästään dataan ja algoritmeihin.

Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus

Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus ihmisten kanssa ovat monimutkaisia ja vaativat empatiaa, tunneälyä ja ihmistenvälisiä taitoja, joita tekoälyllä ei välttämättä ole. Ihmisen läsnäolo ja kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeita, vastata heidän kysymyksiinsä ja käsitellä monimutkaisia tilanteita voivat olla ratkaisevia monilla asiakaspalvelualoilla.

Valvonta ja vastuu: Ihminen on vastuussa tekoälyn toiminnasta ja sen vaikutuksista. Ihmisen tulee valvoa tekoälyn suorittamia tehtäviä, tarkistaa tulokset ja varmistaa, että tekoäly toimii odotetulla tavalla. Ihminen kantaa myös vastuun tekoälyn mahdollisista virheistä ja puutteista. 

Tämä blogikirjoitus lukuun ottamatta tätä viimeistä kappaletta on tekoälyn kirjoittamaa. Tekstin muodostumiseksi tekoälylle annettiin allekirjoittaneen toimesta ainoastaan kolme ohjetta koostettavasta tekstistä. Maailma on muuttumassa pysyvästi tekoälyn tullessa yhä helpommin kaikkien saataville. 

Kari Kananoja

Kari Kananoja
IT-kouluttaja
kari.kananoja(a)syo.fi

SYOblogin kuvituskuva on tehty myös tekoälyllä.