Saavutettavuusseloste Syo.fi.

Osaamisen arvioijan perehdytys

Tällä sivulla on koottuna osaamisen arvioijan perehdytysmateriaalia.


Ammatillinen tutkinto

Opiskelija osoittaa tutkinnon vaatiman ammatillisen osaamisen aidoissa työelämän tehtävissä.

Osaamista arvioi kaksikantainen arvioijaryhmä – työelämän edustaja ja opettaja. Kummankin arvioijan ei tarvitse arvioida kaikkea osaamista tutkinnon osan sisällä. Tämä päätetään suunnitelmaa tehtäessä.

Opiskelija saa tutkintotodistuksen arvioijien arvioinnin perusteella.

Katso Wilma-ohjeet


Tutkintoprosessi arvioijan kannalta

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

 • Opiskelija
  • Esittää työelämän arvioijaa
 • Arvioija
  • Tutustuu ammatilliseen tutkintoon ja arvioijilta vaadittaviin ominaisuuksiin
  • Osallistuu tutkinnon suorittamisen suunnitelman laadintaan ainakin kommentoimalla sitä opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan kanssa
  • Arvioi osaamisen käytännön työtehtävien, dokumenttien ja haastattelun perusteella
  • Täyttää arviointilomakkeet ja osallistuu arviointikokoukseen
 • Oppilaitoksen edustaja
  • Hyväksyy työelämän arvioijan
  • Perehdyttää arvioijan

Arviointiasteikot

Perustutkinnot

 • Arviointiasteikko on viisiportainen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot:

 • Arvosanat ovat hyväksytty tai hylätty.

Arvioijana ammatillisissa tutkinnoissa 

Milloin voi toimia arvioijana?

 • Arvioijalla täytyy olla tutkinnon osassa tarvittava ammatillinen osaaminen.
 • Arvijoija ei saa olla esteellinen suorittamaan arviointia, esimerkiksi arvioitavan lähiomainen tai sukulainen.

Mitä arvioijan on ainakin tiedettävä ja tunnettava ammatillisista tutkinnoista?
Arvioijan on tunnettava ja tiedettävä:

 • Arvioitavan tutkinnon perusteet ja niissä ilmoitetut ammattitaitovaatimukset.
 • Tutkinnon suorittamisen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta ja esimerkiksi opintomenestyksestä.
 • Ammattitaidon osoittaminen näytöissä omalla työpaikalla tai omassa yritystoiminnassa.
 • Huomaathan myös, että arvioitaessa opiskelijan osaamista verrataan tutkinnon perusteissa ilmoitettuihin ammattitaitovaatimuksiin.

Mitä muuta arvioinnissa on otettava huomioon?

 • Arviointiin tarvitaan aikaa, ehkä noin 4-8 tuntia pidemmällä aikavälillä.
 • Arvioijan on tutustuttava opiskelijan näyttösuunnitelmaan etukäteen – mahdollisesti osallistua jo suunnitteluun.
 • Arviointi tapahtuu kaksikantaisesti.
 • Opiskelijalle annetaan myös mahdollisuus osaamisensa itsearviointiin suullisesti tai kirjallisesti.
 • Arvioinnin tulee olla luotettavaa, puolueetonta, tutkinnon perusteet kattavaa ja sisältää monipuolisia arviointimenetelmiä. Näihin kuuluvat havainnointi, haastattelut, dokumentit jne.
 • Arvioija perehdytetään arviointityöhön ja tutkinnon perusteisiin ennen arvioinnin alkamista.
 • Arvioija täyttää arviointilomakkeen ja merkitsee  arvioinnin
  • perustutkinnossa numeroin (1-5)
  • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa merkinnällä hyväksytty/hylätty.

Mikä on oleellista arviointityössä?

Katso videot, joilla Raimo Mäenpää ja Johanna Mikkola kertovat arviointityöstä. Huomaathan, että videoissa ei ole tekstitystä.

Raimo Mäenpää kertoo arviointityöstä.

Johanna Mikkola kertoo arviointityön olennaisista asioista.


Mitä ja miten arvioin?

Mitä oikeastaan arvioidaan?

 • Ammatillisissa tutkinnoissa arvioidaan ennen kaikkea toimintaa ja suoritusta, ei henkilöä tai persoonaa.
 • Opiskelijan osaamista verrataan tutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja asetettuihin kriteereihin, ei toisiin opiskelijoihin tai arvioitavan työyhteisön jäseniin.
 • Ammattitaidon arvioinnissa tutkintokoulutuksen aikaisilla tai aiemmilla opintosuorituksilla ja -menestyksellä ei ole merkitystä. Tämänhetkinen osaaminen ratkaisee.

Miten hyvä arvioija toimii?

 • Antaa opiskelijan kertoa omalla tavallaan osaamisestaan, kuuntelee ja kuulee.
 • Kysyy avoimia, tarkentavia kysymyksiä: miksi, miten, kuinka ymmärrät, mitä tästä seuraa jne.
 • Antaa perusteltua ja rakentavaa palautetta, jotta opiskelija saa rehellisen kuvan osaamisestaan ja vinkkejä osaamisensa kehittämiseksi. Nämä asiat liittyvät myös opiskelijan oikeusturvaan.
 • Toimii luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisena. Arvioinneista ei voi keskustella ulkopuolisten kanssa.
 • On kaikissa tilanteissa asiallinen ja korrekti, eikä tuo omaa persoonaansa tai taustaansa voimakkaasti esille – pääosassa on opiskelija.
 • Kannustaa opiskelijaa osoittamaan parasta osaamistaan, ei niinkään osoittele puutteita.

Mitä arvioijana toimiminen voi antaa?

 • Arvioijana pääsee tutustumaan työelämän erilaisiin toimintatapoihin ja -menetelmiin, ja samalla omakin ammattiosaaminen kasvaa ja syvenee.
 • Se antaa näköalapaikan ammatilliseen koulutukseen.
 • Se antaa omaan arkityöhön uutta näkökulmaa ja vaihtelua.


Mieti: Miten toivoisit itseäsi arvioitavan vastaavassa tilanteessa?


Kokemuksia arviointityöstä

Kuuntele videoilta kokemuksia arviointityöstä. Huomaathan, että videoissa ei ole tekstitystä.

Raimo Mäenpää kertoo arviointityöstä.

Johanna Mikkola kertoo arviointityöstä omasta näkökulmastaan.

Johanna Mikkola kertoo, mitä arviointityö antaa.


Wilma-ohjeet arvioijalle

Arviointilomakkeiden täyttäminen


Lisämateriaalit

Lue lisää eri tutkinnoista ePerusteet-sivustolta.