Tutkinnon arvioijan perehdytys
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Tutkinnon arvioijan perehdytys

Tällä sivulla on koottuna tutkinnon arvioijan perehdytysmateriaalia

Ammatillinen tutkinto

Opiskelija osoittaa tutkinnon vaatiman ammatillisen osaamisen aidoissa työelämän tehtävissä.
Osaamista arvioi kaksikantainen arvioijaryhmä, työelämän edustaja ja opettaja. Kummankin arvioijan ei tarvitse arvioida kaikkea osaamista tutkinnon osan sisällä. Tämä päätetään suunnitelmaa tehtäessä. Opiskelija saa tutkintotodistuksen arvioijien arvioinnin perusteella.

Tutkintoprosessi arvioijan kannalta

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

 

1. Opiskelija pyytää työelämän arvioijaksi.

Arvioija:
2. Tutustuu ammatilliseen tutkintoon ja arvioijilta vaadittaviin ominaisuuksiin
3. Osallistuu tutkinnon suorittamisen suunnitelman laadintaan, ainakin kommentoimalla sitä, opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan kanssa.
4. Arvioi osaamisen käytännön työtehtävien, dokumenttien ja haastattelun perusteella.
5. Täyttää arviointilomakkeet ja osallistuu arviointikokoukseen.
– Arviointiasteikko: ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty/hylätty. Perustutkinnoissa 1.8.2018 alkaen viisiportainen, jolloin 1.1.-31.7.2018 välillä annetut arvosanat muutetaan viisiportaiseen asteikkoon siirtymäsäännösten mukaan.

Arvioijana ammatillisissa tutkinnoissa – mistä on kysymys?

Milloin voi toimia arvioijana?

 • Täytyy olla tutkinnon osassa tarvittava ammatillinen osaaminen
 • Ei voi olla esteellinen suorittamaan arviointia, esim. lähiomainen/sukulainen

Mitä arvioijan on ainakin tiedettävä ja tunnettava ammatillisista tutkinnoista

 • Arvioitavan tutkinnon perusteet ja niissä ilmoitetut ammattitaitovaatimukset
 • Tutkinnon suorittamisen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta ja esim. opintomenestyksestä
 • Ammattitaidon osoittaminen näytöissä omalla työpaikalla tai omassa yritystoiminnassa
 • Arvioitaessa verrataan opiskelijan osaamista tutkinnon perusteissa ilmoitettuihin ammattitaitovaatimuksiin

Mitä muuta arvioinnissa on otettava huomioon?

 • Tarvitaan aikaa, ehkä noin 4-8 tuntia pidemmällä aikavälillä.
 • Tutustutaan opiskelijan henkilökohtaiseen tutkinnon suorittamisen suunnitelmaan etukäteen, mahdollisesti osallistutaan jo suunnitteluun
 • Arviointi tapahtuu kaksikantaisesti
 • Opiskelijalle annetaan myös mahdollisuus osaamisensa itsearviointiin suullisesti tai kirjallisesti
 • Arvioinnin tulee olla luotettavaa, puolueetonta, tutkinnon perusteet kattavaa ja sisältää monipuolisia arviointimenetelmiä (havainnointi, haastattelut, dokumentit jne.)
 • Arvioijat perehdytetään arviointityöhön ja tutkinnon perusteisiin ennen arvioinnin alkamista
 • Arvioija täyttää arviointilomakkeen ja merkitsee  arvioinnin joko numeroin (perustutkinnossa) tai hyväksytty/hylätty (ammatti- ja arikoisammattitutkinnoissa).

Mikä on oleellista arviointityössä (video, Raimo Mäenpää)

Mikä on oleellista arviointityössä ( video, Johanna Liinamaa)

Mitä ja miten arvioin?

Mitä oikeastaan arvioidaan?

 • Ammatillisissa tutkinnoissa arvioidaan ennen kaikkea toimintaa ja suoritusta, ei henkilöä tai persoonaa
 • Opiskelijan osaamista verrataan vain tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, ei toisiin opiskelijoihin tai arvioitavan työyhteisön jäseniin
 • Ammattitaidon arvioinnissa valmistavan koulutuksen aikaisilla tai aiemmilla opintosuorituksilla ja -menestyksellä ei ole merkitystä; tämän hetkinen osaaminen ratkaisee

Miten hyvä arvioija toimii?

 • Antaa opiskelijan kertoa omalla tavallaan osaamisestaan, kuuntelee ja kuulee
 • Kysyy avoimia, tarkentavia kysymyksiä (miksi, miten, kuinka ymmärrät, mitä tästä seuraa jne.)
 • Antaa perusteltua ja rakentavaa palautetta, jotta opiskelijan saa rehellisen kuvan osaamisestaan ja vinkkejä osaamisensa kehittämiseksi; nämä asiat liittyvät myös opiskelijan oikeusturvaan
 • Toimii luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisena; arvioinneista ei voi keskustella ulkopuolisten kanssa
 • On kaikissa tilanteissa asiallinen ja korrekti, eikä tuo omaa persoonaansa tai taustaansa voimakkaasti esille – pääosassa on opiskelija
 • Kannustaa opiskelijaa osoittamaan parasta osaamistaan, ei niinkään osoittele puutteita

Mitä arvioijana toimiminen voi antaa?

 • Päästään tutustumaan työelämän erilaisiin toimintatapoihin ja -menetelmiin ja samalla omakin ammattiosaaminen kasvaa ja syvenee
 • Saadaan näköalapaikka ammatilliseen koulutukseen
 • Saadaan omaan arkityöhön uutta näkökulmaa ja vaihtelua

          Miten toivoisit itseäsi arvioitavan vastaavassa tilanteessa?

Arviointityön antamaa (video, Raimo Mäenpää)

 

Kokemuksia arviointityöstä (video, Johanna Liinamaa)

Mitä arviointityö on antanut? (video, Johanna Liinamaa)

Arviointilomakkeiden täyttäminen

Perustutkinnoille

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille

Lisämateriaalit

Lue lisää eri tutkinnoista ePerusteista: