Tutkinnon arvioijan perehdytys
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Tutkinnon arvioijan perehdytys

Tällä sivulla on koottuna tutkinnon arvioijan perehdytysmateriaalia.

Ohjeita arvioijalle

Ammatillinen tutkinto
Tutkintoprosessi arvioijan kannalta
Arvioijana ammatillisissa tutkinnoissa – mistä on kysymys?
Mikä on oleellista arviointityössä?
Mitä ja miten arvioin?
Kokemuksia arviointityöstä
Arviointilomakkeiden täyttäminen
Lisämateriaalit

 

 


Ammatillinen tutkinto

Opiskelija osoittaa tutkinnon vaatiman ammatillisen osaamisen aidoissa työelämän tehtävissä.

Osaamista arvioi kaksikantainen arvioijaryhmä – työelämän edustaja ja opettaja. Kummankin arvioijan ei tarvitse arvioida kaikkea osaamista tutkinnon osan sisällä. Tämä päätetään suunnitelmaa tehtäessä.

Opiskelija saa tutkintotodistuksen arvioijien arvioinnin perusteella.

 


Tutkintoprosessi arvioijan kannalta

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

 1. Opiskelija
  • pyytää työelämän arvioijaksi.

   

 2. Arvioija
  • tutustuu ammatilliseen tutkintoon ja arvioijilta vaadittaviin ominaisuuksiin.
  • osallistuu tutkinnon suorittamisen suunnitelman laadintaan ainakin kommentoimalla sitä opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan kanssa.
  • arvioi osaamisen käytännön työtehtävien, dokumenttien ja haastattelun perusteella.
  • täyttää arviointilomakkeet ja osallistuu arviointikokoukseen.

 

Arviointiasteikot

Perustutkinnot:

 • 1.8.2018 alkaen viisiportainen.
 • Tämä tarkoittaa sitä, että 1.1.-31.7.2018 välillä annetut arvosanat muutetaan viisiportaiseen asteikkoon siirtymäsäännösten mukaan.

 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot:

 • hyväksytty/hylätty.

 


Arvioijana ammatillisissa tutkinnoissa – mistä on kysymys?

Milloin voi toimia arvioijana?

 • Arvioijalla täytyy olla tutkinnon osassa tarvittava ammatillinen osaaminen.
 • Arvijoija ei voi olla esteellinen suorittamaan arviointia, esimerkiksi arvioivan lähiomainen tai sukulainen.

 

Mitä arvioijan on ainakin tiedettävä ja tunnettava ammatillisista tutkinnoista?
Arvioijan on tunnettava ja tiedettävä:

 • arvioitavan tutkinnon perusteet ja niissä ilmoitetut ammattitaitovaatimukset,
 • tutkinnon suorittamisen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta ja esimerkiksi opintomenestyksestä,
 • ammattitaidon osoittaminen näytöissä omalla työpaikalla tai omassa yritystoiminnassa.
 • Huomaathan myös, että arvioitaessa opiskelijan osaamista verrataan tutkinnon perusteissa ilmoitettuihin ammattitaitovaatimuksiin.

 

Mitä muuta arvioinnissa on otettava huomioon?

 • Arviointiin tarvitaan aikaa, ehkä noin 4-8 tuntia pidemmällä aikavälillä.
 • Arvioijan on tutustuttava opiskelijan henkilökohtaiseen tutkinnon suorittamisen suunnitelmaan etukäteen – mahdollisesti osallistutaan jo suunnitteluun.
 • Arviointi tapahtuu kaksikantaisesti.
 • Opiskelijalle annetaan myös mahdollisuus osaamisensa itsearviointiin suullisesti tai kirjallisesti.
 • Arvioinnin tulee olla luotettavaa, puolueetonta, tutkinnon perusteet kattavaa ja sisältää monipuolisia arviointimenetelmiä. Näihin kuuluvat havainnointi, haastattelut, dokumentit jne.
 • Arvioija perehdytetään arviointityöhön ja tutkinnon perusteisiin ennen arvioinnin alkamista.
 • Arvioija täyttää arviointilomakkeen ja merkitsee  arvioinnin perustutkinnossa numeroin  tai ammatti- ja arikoisammattitutkinnoissa merkinnällä hyväksytty/hylätty.

 


Mikä on oleellista arviointityössä?

Mikä on oleellista arviointityössä? Raimo Mäenpää kertoo.

 

Mikä on oleellista arviointityössä? Johanna Liinamaa kertoo.

 


Mitä ja miten arvioin?

Mitä oikeastaan arvioidaan?

 • Ammatillisissa tutkinnoissa arvioidaan ennen kaikkea toimintaa ja suoritusta, ei henkilöä tai persoonaa.
 • Opiskelijan osaamista verrataan vain tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, ei toisiin opiskelijoihin tai arvioitavan työyhteisön jäseniin.
 • Ammattitaidon arvioinnissa valmistavan koulutuksen aikaisilla tai aiemmilla opintosuorituksilla ja -menestyksellä ei ole merkitystä. Tämänhetkinen osaaminen ratkaisee.

 

Miten hyvä arvioija toimii?

 • Antaa opiskelijan kertoa omalla tavallaan osaamisestaan, kuuntelee ja kuulee.
 • Kysyy avoimia, tarkentavia kysymyksiä: miksi, miten, kuinka ymmärrät, mitä tästä seuraa jne.
 • Antaa perusteltua ja rakentavaa palautetta, jotta opiskelija saa rehellisen kuvan osaamisestaan ja vinkkejä osaamisensa kehittämiseksi. Nämä asiat liittyvät myös opiskelijan oikeusturvaan.
 • Toimii luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisena. Arvioinneista ei voi keskustella ulkopuolisten kanssa.
 • On kaikissa tilanteissa asiallinen ja korrekti, eikä tuo omaa persoonaansa tai taustaansa voimakkaasti esille – pääosassa on opiskelija.
 • Kannustaa opiskelijaa osoittamaan parasta osaamistaan, ei niinkään osoittele puutteita.

 

Mitä arvioijana toimiminen voi antaa?

 • Arvioijana pääsee tutustumaan työelämän erilaisiin toimintatapoihin ja -menetelmiin, ja samalla omakin ammattiosaaminen kasvaa ja syvenee.
 • Se antaa näköalapaikan ammatilliseen koulutukseen.
 • Se antaa omaan arkityöhön uutta näkökulmaa ja vaihtelua.

         

Miten toivoisit itseäsi arvioitavan vastaavassa tilanteessa?

 


Kokemuksia arviointityöstä

Arviointityön antamaa. Raimo Mäenpää kertoo.

 

Kokemuksia arviointityöstä. Johanna Liinamaa kertoo.

 

Mitä arviointityö on antanut? Johanna Liinamaa kertoo.

 


Arviointilomakkeiden täyttäminen

Ohjeet arvioijalle

 


Lisämateriaalit

 


 

Siirry sivun alkuun