Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Markkinoinnin asiantuntija verkossa

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos on haastanut markkinoinnin parissa työskentelevät. Digitaalinen markkinointi vaatii uudenlaista osaamista ja osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Asiakaskokemus ja asiakkaan ostopolun tunteminen ovat merkittäviä digitaalisen markkinoinnin ja myynnin lähtökohtia.

 

Verkko-opintoina toteutettavassa Markkinoinnin asiantuntija -koulutuksessa päivität markkinointiosaamisesi ajan tasalle. Uutta tietoa voit hankkia muun muassa digitaalisesta markkinointiviestinnästä, digitaalisesta myynnistä, asiakastiedon ja asiakaskokemuksen hyödyntämisestä, brändin merkityksestä sekä palvelumuotoilusta ja sisällön tuottamisesta.

 

Koulutukseen voit lähteä mukaan tutkintotavoitteisesti koko tutkintoa tai tutkinnon osia suorittamaan, tai voit valita yksittäisen kurssipaketin osaamisesi kehittämiseksi. Koulutuksen kautta voit suorittaa liiketoiminnan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Tutkintotaso määräytyy työkokemuksesi sekä nykyisten työtehtäviesi mukaan. Valinnat tehdään yhdessä oman vastuuohjaajasi kanssa. Katso lisää kohdasta hintatiedot ja yhteydenotto.

 

Markkinoinnin asiantuntija -koulutukseen voit hakeutua nonstop!
Klikkaa ”hakeudu koulutukseen” -painiketta.
Yksittäisiä kursseja on mahdollista ostaa myös suoraan koulutuskaupastamme, jolloin pääset aloittamaan opinnot heti oston jälkeen. Klikkaa ”Osta koulutuskaupasta” -painiketta.

 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka esimerkiksi

nuoli-oikea-80

 • Suunnittelet ja toteutat työssäsi digitaalista myyntiä, digitaalista markkinointiviestintää ja/tai brändin kehittämistä ja haluat laajentaa osaamistasi jostain yllä olevasta aihealueesta.
 • Haluat suorittaa jatko-opintoja esimerkiksi yrittäjyyden tai liiketoiminnan tutkintojen jälkeen.
 • Koulutus soveltuu myös henkilölle, jonka tavoitteena on kehittää osaamistaan asiantuntijan tasolle.
 • Edellytyksenä on, että hallitset markkinoinnin perusasiat.

Opiskele digitaalista markkinointia etänä verkossa kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen

Markkinoinnin asiantuntija -koulutus toteutetaan täysin verkko-opintoina, Moodle-oppimisympäristöä hyödyntäen. Verkkokurssit sisältävät videoita sekä muita materiaaleja ja itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Löydät kursseilta teoriaa työelämälähtöisesti, käytännönläheisiä esimerkkejä ja tehtäviä. Lisäksi olet vuorovaikutuksessa muihin opiskelijoihin antamalla ja saamalla heiltä vinkkejä omaan markkinointityöhösi.

Koulutuksen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen oppimistarpeesi mukaan. Opinnot pääset aloittamaan heti henkilökohtaistamiskeskustelun jälkeen! Lue lisää aikuisopiskelusta Suomen Yrittäjäopistossa tästä.

 

Tästä koulutuksesta on ollut jo käytännön hyötyä töissä ja tämän vuoden suunnitelmien laatimisessa.” – Maria Rink (aloittanut opinnot syksyllä 2019)

Opintosi voivat sisältää esimerkiksi:

Digitaalisen markkinointiviestinnän mahdollisuudet

 • Tavoite: Hahmotat digitaalisen markkinointiviestinnän eri mahdollisuudet ja osaat pohtia niiden soveltuvuutta työtehtäviisi.
 • Sisältö:

 

Asiakas- ja markkinatiedon hyödyntäminen

 • Tavoite: Opit hyödyntämään markkina-, tuote-, ostokäyttäytymis- ja kilpailija-analyyseja suunnitellessasi digitaalista markkinointiviestintää.
 • Sisältö:
  • Asiakas- ja markkinatiedon hankinta
  • Asiakkaan ostokäyttäytyminen
  • Asiakaspersoonat ja niiden hyödyntäminen.

 

Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

 • Tavoite: Osaat suunnitella monikanavaista digitaalista markkinointiviestintää, toteuttaa ja seurata sen tehokkuutta.
 • Sisältö:
  • Markkinointiviestinnän suunnitelman tekeminen
  • Digitaalisen markkinointiviestinnän toteutus
  • Seurantamittarit ja vaikuttavuuden seuranta
  • Digitaalisen viestinnän kehittäminen.

 

⇒ Osta tämä kokonaisuus  hintaan 250€! 
Kokonaisuus on osa valtion tukemaa ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Digitaalisen myynnin mahdollisuudet

 • Tavoite: Hahmotat digitaalisen myynnin mahdollisuudet ja osaat pohtia niiden soveltuvuutta eri tarkoituksiin.
 • Sisältö:
  • Digitaalisen myynnin trendit
  • Digitaalisen myynnin välineet ja keinot
  • Myyntiprosessi
  • Inbound-markkinointi.

 

Digitaalisen myynnin suunnittelu ja toteutus

 • Tavoite: Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tuloksellista ja tehokasta digitaalista myyntiä.
 • Sisältö:
  • Analytiikan hyödyntäminen
  • Digitaalisen myynnin suunnittelu
  • Digitaalisen myynnin seuranta.

 

Asiakaskokemuksen kehittäminen

 • Tavoite: Osaat kehittää asiakaskokemusta ja hyödyntää käytössä olevaa dataa asiakaskokemuksen kehittämisessä.
 • Sisältö:
  • Asiakaskokemuksen vaiheet ja mallintaminen
  • Kehittämiskohteiden määrittely.

 

⇒ Osta tämä kokonaisuus  hintaan 250€! 
Kokonaisuus on osa valtion tukemaa ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Brändin ja sen arvon määrittely

 • Tavoite: Osaat määritellä brändin arvon asiantuntijoita hyödyntäen, hyödyntää erilaisia tiedonkeruumenetelmiä ja tutkimuksia sekä huomioida liiketoiminnan tavoitteet ja soveltuvat mittarit brändityössäsi.
 • Sisältö:
  • Brändin arvon määrittely yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa
  • Brändityöhön liittyvät tutkimukset
  • Liiketoiminnan tavoitteet ja brändityö
  • Mittarit.

 

Brändin mukaisen markkinointiviestinnän suunnittelu

 • Tavoite: Osaat suunnitella ja toteuttaa brändilähtöistä viestintää, määritellä liiketoimintaa tukevat tavoitteet ja mittarit markki-nointiviestinnälle, valita ja hyödyntää verkostoja brändityössäsi sekä valita kohderyhmän ja sisällön kannalta tarkoituk-senmukaiset kanavat.
 • Sisältö:
  • Brändilähtöisen viestinnän suunnitelu ja toteutus
  • Tavoitteet
  • Verkostossa toimiminen
  • Kanavat ja kohderyhmät.

 

Brändin kehittäminen

 • Tavoite: Osaat toimia kustannustehokkaasti brändityössäsi, seurata systemaattisesti mittareiden toteutumista ja tehdä tarvit-tavat korjausliikkeet, arvioida toimenpiteiden vaikutuksia brändin arvon kehittymisen näkökulmasta sekä laatia tai päivittää organisaation brändimanuaalin.
 • Sisältö:
  • Kannattavuuden huomioiminen
  • Vaikuttavuuden seuranta
  • Kehittämistyöskentely
  • Brändimanuaali.

 

Brändin näkyvyyden edistäminen

 • Tavoite: Osaat ehdottaa keinoja johdon sitouttamiseksi brändin kehitystyöhön osana liiketoiminnan kokonaisuutta, ehdottaa ratkaisuja henkilöstön sitouttamiseksi konkreettisin teoin lunastamaan brändin asiakaslupausta sekä hyödyntää brän-dimittareita henkilöstön toiminnan ohjaamisessa.
 • Sisältö:
  • Henkilöstön ja johdon sitoutuminen
  • Brändinäkyvyys kohderyhmissä
  • Mittareiden hyödyntäminen.

 

⇒ Osta tämä kokonaisuus  hintaan 250€! 
Kokonaisuus on osa valtion tukemaa ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Osta yksittäin koulutuskaupasta!

 • Tavoite: Ymmärrät palvelumuotoilun mahdollisuudet, osaat rajata asiakasryhmän, osaat kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun ja kosketuspisteet.
 • Sisältö:
  • Mitä palvelumuotoilu on?
  • Palvelumuotoilun käsitteet
  • Palvelumuotoilun keinot ja työkalut
  • Palautteen kerääminen ja seuranta
  • Palvelumuotoilu käytännössä.

 

⇒ Osta tämä kokonaisuus  hintaan 250€! 
Kokonaisuus on osa valtion tukemaa ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta.

 • Tavoite: Tunnistat sosiaalisen median ympäristön ja osaat hyödyntää sen kanavia markkinointiviestinnän tukena. Opit perusteet siihen, millaista sisältöä voit tuottaa (tekstiä, kuvia, videoita) ja miten hyödyntää julkaisuja monikanavaisesti.
 • Sisältö:
  • Sosiaalisen median kanavat
  • Sisällön tuottaminen tekstillä, kuvilla, videoilla.

 

⇒ Osta tämä kokonaisuus  hintaan 250€! 
Kokonaisuus on osa valtion tukemaa ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta.

 • Kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Kehittämisprojektin raportointi, analysointi ja esittely.

 

⇒ Osta tämä kokonaisuus  hintaan 250€! 
Kokonaisuus on osa valtion tukemaa ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Osallistumismaksu

Valitse sinulle sopivin vaihtoehto opintoihisi!

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus

Suoritat oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan Markkinoinnin asiantuntijan kurssikokonaisuuksia.

Vaatimukset:

 • Markkinoinnin perusasioiden hallinta.
 • Et opiskele tällä hetkellä muussa ammatillisessa koulutuksessa.

Hinta:

 • Määräytyy valitsemiesi kurssikokonaisuuksien määrän mukaan.
 • Osin valtion rahoittaman lisä- ja täydennyskoulutuksen omavastuuosuus on 250€ / kurssikokonaisuus.

Tutkintoon tai tutkinnon osiin johtavana

Suoritat liiketoiminnan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tai valitset osia niistä.

Vaatimukset:

 • Toimit jo digitaalisen myynnin tai markkinointiviestinnän työtehtävissä ja suoritat koko tutkinnon tai tutkinnon osia.

Hinta:

 • Osin valtion rahoittaman tutkinto- tai osatutkintotavoitteisen koulutuksen omavastuuosuus on 500 €.
 • Oppisopimuksella opiskeltaessa, kysy hintaa oman alueesi oppisopimustoimistosta.

Tavoitteena liiketoiminnan tutkinto tai tutkinnon osia?

Jos toimit digitaalisen myynnin tai markkinointiviestinnän työtehtävissä, voit suorittaa koulutuksen yhteydessä liiketoiminnan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tai voit valita tutkinnon osia niistä.

Molemmat tutkinnon ovat virallisia ammatillisia tutkintoja. Lue lisää tutkinnon perusteista alta!

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tiina Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
puh. 050 313 1911
tiina.rintamaki(a)syo.fi

 

Susanna Kulmala
yritystoiminnan kouluttaja
puh. 050 596 0901
susanna.kulmala(a)syo.fi

Oletko kiinnostunut koulutuksesta?
Ota yhteyttä!

Haluan liittyä uutiskirjeen tilaajaksi
Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista...

Merkonomi kokonaan verkko-opintoina

Merkonomi kokonaan verkossa

Suorita verkossa monipuolinen liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi