Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Markkinoinnin asiantuntija verkossa

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos on haastanut markkinoinnin parissa työskentelevät. Digitaalinen markkinointi vaatii uudenlaista osaamista ja osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Asiakaskokemus ja asiakkaan ostopolun tunteminen ovat merkittäviä digitaalisen markkinoinnin ja myynnin lähtökohtia.

 

Verkko-opintoina toteutettavassa Markkinoinnin asiantuntija -koulutuksessa päivität markkinointiosaamisesi ajan tasalle. Uutta tietoa voit hankkia muun muassa digitaalisesta markkinointiviestinnästä, digitaalisesta myynnistä, asiakastiedon ja asiakaskokemuksen hyödyntämisestä, brändin merkityksestä sekä palvelumuotoilusta ja sisällön tuottamisesta.

 

Koulutukseen voit lähteä mukaan tutkintotavoitteisesti koko tutkintoa tai tutkinnon osia suorittamaan, tai voit valita yksittäisen kurssipaketin osaamisesi kehittämiseksi. Koulutuksen kautta voit suorittaa liiketoiminnan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Tutkintotaso määräytyy työkokemuksesi sekä nykyisten työtehtäviesi mukaan. Valinnat tehdään yhdessä oman vastuuohjaajasi kanssa. Katso lisää kohdasta hintatiedot ja yhteydenotto.

 

Markkinoinnin asiantuntija -koulutukseen voit hakeutua nonstop!
Klikkaa ”hakeudu koulutukseen” -painiketta.

 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka esimerkiksi

nuoli-oikea-80

 • Suunnittelet ja toteutat työssäsi digitaalista myyntiä, digitaalista markkinointiviestintää ja/tai brändin kehittämistä ja haluat laajentaa osaamistasi jostain yllä olevasta aihealueesta.
 • Haluat suorittaa jatko-opintoja esimerkiksi yrittäjyyden tai liiketoiminnan tutkintojen jälkeen.
 • Koulutus soveltuu myös henkilölle, jonka tavoitteena on kehittää osaamistaan asiantuntijan tasolle.
 • Edellytyksenä on, että hallitset markkinoinnin perusasiat.

Opiskele digitaalista markkinointia etänä verkossa kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen

Markkinoinnin asiantuntija -koulutus toteutetaan täysin verkko-opintoina, Moodle-oppimisympäristöä hyödyntäen. Verkkokurssit sisältävät videoita sekä muita materiaaleja ja itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Löydät kursseilta teoriaa työelämälähtöisesti, käytännönläheisiä esimerkkejä ja tehtäviä. Lisäksi olet vuorovaikutuksessa muihin opiskelijoihin antamalla ja saamalla heiltä vinkkejä omaan markkinointityöhösi.

Koulutuksen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen oppimistarpeesi mukaan. Opinnot pääset aloittamaan heti henkilökohtaistamiskeskustelun jälkeen! Lue lisää aikuisopiskelusta Suomen Yrittäjäopistossa tästä.

 

Tästä koulutuksesta on ollut jo käytännön hyötyä töissä ja tämän vuoden suunnitelmien laatimisessa.” – Maria Rink (aloittanut opinnot syksyllä 2019)

 

 

Opintosi voivat sisältää esimerkiksi:

Asiakas- ja markkinatiedon hyödyntäminen

 • Tavoite: Opit hyödyntämään markkina-, tuote-, ostokäyttäytymis- ja kilpailija-analyyseja suunnitellessasi digitaalista markkinointiviestintää.
 • Sisältö:
  • Asiakas- ja markkinatiedon hankinta
  • Asiakkaan ostokäyttäytyminen
  • Asiakaspersoonat ja niiden hyödyntäminen.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

 

Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

 • Tavoite: Hahmotat digitaalisen markkinointiviestinnän eri mahdollisuudet ja osaat pohtia niiden soveltuvuutta työtehtäviisi. Osaat suunnitella monikanavaista digitaalista markkinointiviestintää, toteuttaa ja seurata sen tehokkuutta.
 • Sisältö:
  • Markkinointiviestinnän suunnitelman tekeminen
  • Digitaalisen markkinointiviestinnän toteutus
  • Seurantamittarit ja vaikuttavuuden seuranta
  • Digitaalisen viestinnän kehittäminen.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

 

Tarinallistaminen palvelukokemuksen tukena

 • Sisältö päivittyy, kysy tässä vaiheessa lisää Tiinalta!
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

 

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi

 • Tavoite: Opit ymmärtämään verkkosivujen tärkeyden varsinkin hakukoneiden löydettävyyden kannalta ja opit hakukoneoptimoinnin perusteet ja hyödyt.
 • Sisältö :
  • Yleistä netin käytöstä
  • Verkkosivuston rakenne
  • Google My Business
  • Hakukoneoptimointi.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 270€

Myynti digitaalisissa kanavissa

 • Tavoite: Osaat hahmottaa digitaalisen myynnin mahdollisuuksia ja suunnitella, toteuttaa sekä arvioida tuloksellista ja tehokasta digitaalista myyntiä.
 • Sisältö:
  • Digitaalisen myynnin trendit
  • Myynnin funneli ja inbound markkinointi
  • Myyntikampanjat ja myynnin suunnittelu
  • Automaatio ja data-analytiikan hyödyntäminen.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

 

Hakukonemainonta ja verkko-analytiikka

 • Tavoite: Ymmärrät hakusanamainonnan, verkkoanalytiikan ja mittaamisen eri muodot ja hyödyt.
 • Sisältö:
  • Hakukonemainonta
  • Display- ja uudelleenmarkkinointi
  • Videomainonta
  • Verkkoanalytiikka ja mittaaminen.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 270€

 

Asiakaskokemuksen kehittäminen

 • Tavoite: Osaat kehittää asiakaskokemusta ja hyödyntää käytössä olevaa dataa asiakaskokemuksen kehittämisessä.
 • Sisältö:
  • Asiakaskokemuksen vaiheet ja mallintaminen
  • Kehittämiskohteiden määrittely.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

 

Brändin ja sen arvon määrittely

 • Tavoite: Osaat määritellä brändin arvon asiantuntijoita hyödyntäen, hyödyntää erilaisia tiedonkeruumenetelmiä ja tutkimuksia sekä huomioida liiketoiminnan tavoitteet ja soveltuvat mittarit brändityössäsi.
 • Sisältö:
  • Brändin arvon määrittely yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa
  • Brändityöhön liittyvät tutkimukset
  • Liiketoiminnan tavoitteet ja brändityö
  • Mittarit.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

 

Brändin mukaisen markkinointiviestinnän suunnittelu

 • Tavoite: Osaat suunnitella ja toteuttaa brändilähtöistä viestintää, määritellä liiketoimintaa tukevat tavoitteet ja mittarit markkinointiviestinnälle, valita ja hyödyntää verkostoja brändityössäsi sekä valita kohderyhmän ja sisällön kannalta tarkoituksenmukaiset kanavat.
 • Sisältö:
  • Brändilähtöisen viestinnän suunnitelu ja toteutus
  • Tavoitteet
  • Verkostossa toimiminen
  • Kanavat ja kohderyhmät.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

 

Brändin kehittäminen

 • Tavoite: Osaat toimia kustannustehokkaasti brändityössäsi, seurata systemaattisesti mittareiden toteutumista ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet, arvioida toimenpiteiden vaikutuksia brändin arvon kehittymisen näkökulmasta sekä laatia tai päivittää organisaation brändimanuaalin.
 • Sisältö:
  • Kannattavuuden huomioiminen
  • Vaikuttavuuden seuranta
  • Kehittämistyöskentely
  • Brändimanuaali.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

 

Brändin näkyvyyden edistäminen

 • Tavoite: Osaat ehdottaa keinoja johdon sitouttamiseksi brändin kehitystyöhön osana liiketoiminnan kokonaisuutta, ehdottaa ratkaisuja henkilöstön sitouttamiseksi konkreettisin teoin lunastamaan brändin asiakaslupausta sekä hyödyntää brän-dimittareita henkilöstön toiminnan ohjaamisessa.
 • Sisältö:
  • Henkilöstön ja johdon sitoutuminen
  • Brändinäkyvyys kohderyhmissä
  • Mittareiden hyödyntäminen.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

 

 • Tavoite: Ymmärrät palvelumuotoilun mahdollisuudet, osaat rajata asiakasryhmän, osaat kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun ja kosketuspisteet.
 • Sisältö:
  • Mitä palvelumuotoilu on?
  • Palvelumuotoilun käsitteet
  • Palvelumuotoilun keinot ja työkalut
  • Palautteen kerääminen ja seuranta
  • Palvelumuotoilu käytännössä.
 • Osta yksittäin suoraan koulutuskaupasta hintaan 150€

 

 • Tavoite: Tunnistat sosiaalisen median ympäristön ja osaat hyödyntää sen kanavia markkinointiviestinnän tukena. Opit perusteet siihen, millaista sisältöä voit tuottaa (tekstiä, kuvia, videoita) ja miten hyödyntää julkaisuja monikanavaisesti.
 • Sisältö:
  • Sosiaalisen median kanavat
  • Sisällön tuottaminen tekstillä, kuvilla, videoilla.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 140€
 • Kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Kehittämisprojektin raportointi, analysointi ja esittely.
 • Osta kurssi yksittäin hintaan 250€

Osallistumismaksu

Valitse sinulle sopivin vaihtoehto opintoihisi!

Omaehtoisena lisäkoulutuksena

Suoritat oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan Markkinoinnin asiantuntijan verkkokursseja.

Vaatimukset:

 • Markkinoinnin perusasioiden hallinta.
 • Sopii myös työttömille markkinoinnin osaajille.

Hinta:

 • Määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan
 • Verkkokurssien hinnat vaihtelevat 140 € – 270 € välillä
 • Katso kurssikohtaiset hinnat kohdan Opintosi voivat sisältää esimerkiksi -listauksesta
 • Ilmoittaudu mukaan tästä tai ota yhteyttä Tiinaan!

Tutkintoon tai tutkinnon osiin johtavana

Suoritat liiketoiminnan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tai valitset osia niistä.

Vaatimukset:

 • Toimit jo digitaalisen myynnin tai markkinointiviestinnän työtehtävissä ja suoritat koko tutkinnon tai tutkinnon osia.

Hinta:

 • Koko tutkinnon laajuus on 150-180 osaamispistettä / 3 tutkinnon osaa, riippuen suoritatko ammatti- vai erikoisammattitutkintoa.
 • Osin valtion rahoittaman tutkintotavoitteisen koulutuksen omavastuuosuus on 500 €, kun suoritat 2-3 tutkinnon osaa.
 • Mikäli suoritat vain yhden tutkinnon osan, omavastuuosuus on 300 €.
 • Oppisopimuksella opiskeltaessa, kysy hintaa oman alueesi oppisopimustoimistosta.

Tavoitteena liiketoiminnan tutkinto tai tutkinnon osia?

Jos toimit digitaalisen myynnin tai markkinointiviestinnän työtehtävissä, voit suorittaa koulutuksen yhteydessä liiketoiminnan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tai voit valita tutkinnon osia niistä.

Molemmat tutkinnon ovat virallisia ammatillisia tutkintoja. Lue lisää tutkinnon perusteista alta!

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tiina Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
puh. 050 313 1911
tiina.rintamaki(a)syo.fi

 

Susanna Kulmala
yritystoiminnan kouluttaja
puh. 050 596 0901
susanna.kulmala(a)syo.fi

  Oletko kiinnostunut koulutuksesta?
  Ota yhteyttä!

  Haluan liittyä uutiskirjeen tilaajaksi
  Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.

  Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista...

  Merkonomi kokonaan verkko-opintoina

  Merkonomi kokonaan verkossa

  Suorita verkossa monipuolinen liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi